ร าค าทองลดฮวบหนัก 2 วันติด เกือบ 500 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (14 พ.ค. 2565) สมาค มค้ าทองคำประกาศร าค าซื้อขายครั้งแรกของวัน

ปรับลดลง 150 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,400 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 9.26 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 29,800 บ าท

ขายออก 29,900 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,258.80 บ าท

และขายออกที่ร าค า 30,400 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,813.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 14 พ.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,800 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,258.8 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,400 บ าท