นักข่าวส าว โดนเวิร์คพอยท์ สั่งพ้นสภาพผู้สื่อข่าว พร้อมประกาศโทษ

จากกรณีนำเสนอข่าว หลว งปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาค ม 2565

ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปร ากฏออกมาสู่สาธารณะอย่ างไม่เหมาะสม

จนส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่ างมาก ทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

ได้ตระหนักถึงข้อผิดพล าดดังกล่ าว

และต้องขออภัยเป็นอย่ างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเห ตุการณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าว มา ณ ที่นี้

โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเนินการตักเตือน และพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่ าวเป็นเวล า 7 วัน

พร้อมสั่งตั้งคณะกรร มการตรวจสอบจริยธรรมทันที โดยจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ ขอน้อมรับผิดต่อความผิดพล าด จะใช้ความระมัดระวังและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลช น

ในการทำข่าวและนำเสนอข่าวให้มากยิ่ งขึ้น เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพล าดเช่ นนี้เ กิดขึ้นอีกในอนาคต

โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 12 พ.ค. 65 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ชี้แจงว่า จากกรณีนำเสนอข่าว

หล วงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาค ม 2565

ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปร ากฏออกมาสู่สาธารณะอย่ างไม่เหมาะสม

จนส่งผลต่อความรู้สึกของประชาช นผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่ างมาก

ทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ตระหนักถึงข้อผิดพล าดดังกล่ าว

และต้องขออภัยเป็นอย่ างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเห ตุการณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าว มา ณ ที่นี้

โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเนินการตักเตือน และพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่ าวเป็นเวล า 7 วัน

พร้อมสั่งตั้งคณะกร รมการตรวจสอบจริยธรรมทันที โดยจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ขอน้อมรับผิดต่อความผิดพล าด จะใช้ความระมัดระวังและจรรย าบร รณวิชาชีพสื่อมวลชน

ในการทำข่าวและนำเสนอข่าวให้มากยิ่ งขึ้น เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพล าดเ ช่นนี้เกิ ดขึ้นอีกในอนาคต

ด้วยความเคารพอย่ างสูง

กองบ รรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

ขอบคุณข้อมูล siamnews