ประกาศร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (14 พ.ค. 65) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 41.35 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 41.08 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 ร าค าอยู่ที่ 31.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 31.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 39.36 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.04 น.ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 41.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 40.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.24 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 39.36 บ าท

หมายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร า ค า พรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.