อย่ าลืม เลขเด็ด งวดนี้

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เหลือเวล าอีก 3 วัน

จะมีการออกร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล หรือลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาค ม 2565

ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศการขายลอตเตอรี่งวดนี้ พบว่า “เลขเด็ด”

และ “เลขดัง” ถูกกว้านซื้อไปจนหมด โดยเฉพาะ “เลขมงคล”

ไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่เลขอื่นๆ

ก็ยังหาซื้อได้ตามแผงค้ า ซึ่งยังพอเหลือลอตเตอรี่ให้เลือกซื้ออยู่อีกมากเช่นกัน

ขณะที่ นักเสี่ยงโช คบ างร าย ไม่ลืมเสาะหาเลขเด็ดจากโซเชียล

เนื่องจากสถานการณ์การแ พร่ระบ าดของเชื้ อไ วรัส “CV19”

หรือแ ม้กระทั่งเลขเด็ดตามความเชื่ อ ทั้งความฝัน สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

แต่ของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับด วงของแต่ละค น

โดยหล ายคนได้หาซื้อ “สล ากกินแบ่ง” เพื่อเตรียมนำลุ้นโช คงวด 16/5/65

อย่ างไรก็ตาม สำหรับการออกร างวัลลอตเตอรี่ งวดวันที่ 16 พฤษภาค ม 2565

สำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลจะมีการออกร างวัลจากสำนักงานสน ามบินน้ำ