ร าค าทองวันนี้ ปรั บลดแล้ว

ร าค าทองวันนี้ (13 พ.ค. 2565)ปรับร าค าลง 350 บา ท

เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (12 พ.ค.) โดยทองรูปพรรณ

ขายออกบ าทละ 30,600 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9.25 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,000 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,100 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,455.88 บ าท

และขายออกที่ร าค า 30,600 บาท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,825.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร า ค าทองคำ วันที่ 13 พ.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,455.88 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท