เตือนเหนือ อีสาน เตรียมรับมือพายุฝน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเ วณภาคเหนือตอนบน

ทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนบ างแห่ง ในขณะที่บริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน

ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับ

มีหมอกบ างในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 7-16 องศาเซลเซียส

และยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาช น บริเว ณประเทศไทยตอนบน

ระวังการสัญจรผ่ านบริเว ณ ที่มีหม อกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15-18 ม.ค.นี้ จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่ านภาคเหนือตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

รับมือ

ข้อมูล thairath