ร าค าทองผันผวนหนัก

ร าค าทองวันนี้ (14 ม.ค. 2565) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้ (13 ม.ค.)

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 29,200 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาค ม ค้ าทองคำ เมื่อเวล า 9.46 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,600 บ าท ขายออกบ า ทละ 28,700 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,091.48 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 29,200 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,825.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 14 ม.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 28,091.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 28,030.84 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,150 บ าท