คนแห่เข้าแน่นร้ านทอง

ร าค าทองคำวันนี้ (13 ม.ค. 2565) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 29,200 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 13.45 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,600 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,700 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้ านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,091.48 บ าท

ขายออกที่ร าค า 29,200 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,825.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 13 ม.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

*ทองแท่ง*

• รับซื้อ บ าทละ 28,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,700 บ าท

*ทองรูปพรรณ*

• รับซื้อ บ าทละ 28,091.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 28,650 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 28,136.96 บ าท

ขายออก บ าทละ 29,250 บ าท