เก็บค่ าเหยียบแผ่นดิน

นายธนกร วังบุญคงช นะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม เดินหน้าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้

ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวไทย โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กำหนดโปรโมทการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ นิว แชปเตอร์

(Amazing Thailand New Chapter) จุดขายให ม่ด้านการท่องเที่ยวของไทย

ภายในเดือนมกร าค ม นี้ รวมถึงเดินหน้าจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสีขาว สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)

ในภาคการท่องเที่ยว ที่จะช่วยให้เกิ ดการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนและปลอดภัยขึ้น

ในช่วงไตรมาส 2 ช่วงเดือนเมษายน วางแผนจะเก็บเงิ นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทย 300 บ าทต่อคน

หรือเรียกกันว่าค่ าเหยียบแผ่นดิ น เพื่อนำเงิ นที่ได้รับไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในไทย และทำประกันให้แก่นักท่องเที่ยว

กรณีประสบเห ตุ ก็จะได้รับวงเงิ นสูงสุด 1 ล้ านบ าท

หรือ ค่ ารักษาพย าบ าล ได้รับสูงสุด 5 แสนบ าท เป็นต้น โดยวางแผนเก็บรวมกับค่ าตั๋วเครื่องบินกรณีเดินทางทางอากาศ

และอยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการเรียกเก็บจากการเดินทางทางบก

สำหรับเป้าหมายการท่องเที่ยวในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ค าดว่าไทยจะมีร ายได้จากการท่องเที่ยว

อยู่ที่ร าว 1.3-1.8 ล้ านล้ านบ าท ค าดว่าจะมีต่างชาติเที่ยวไทย อยู่ที่ระหว่าง 5-15 ล้ านคน

สร้ างร ายได้ร าว 8 แสนล้ านบ าท

โดยประเมินว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเหมือนปกติทั่วไป หากมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปและสหรั ฐอเมริกาเป็นหลัก

ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 5 ล้ านคน

ถ้ามีอินเดียเพิ่มเข้ามา ก็จะได้ถึง 7 ล้ านคนและหากจีนเปิ ดให้คนออกนอกประเทศได้

หลังกลา งปีนี้ไปแล้ว ก็น่าจะมีประมาณ 9 ล้ านคน

นอกจากนี้หากมีการเปิ ดชายแดนให้เที่ยวได้ ซึ่งจะมี เมียนมา ล าว มาเลเซีย ซึ่งน่าจะได้ถึง 15 ล้ านคน

ส่วนการเดินทางเที่ยวในประเทศ ค าดว่าจะอยู่ที่ 160 ล้ านคน-ครั้ง สร้ างร ายได้ร าว 7 แสนล้ าน

ซึ่งในปีนี้ภาค รั ฐยังเดินหน้าโครงการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยอย่ างต่อเนื่อง ทั้งนี้แม้จะมีโอมิครอน

แต่การค าดการณ์ท่องเที่ยวในปี 65 จะยังคงยืนเป้าหมายนี้ไว้อยู่เพื่อเป็นเป้าหมายสำหรับการทำงานต่อไป

แ ม้จะมีการแพ ร่ของโอมิครอน แต่ล่ าสุดหล ายประเทศในแถบยุโรป และสหรั ฐอเมริกา

ก็ได้เลิ กล็อกดาวน์แล้วเพราะได้รับการรับ วั คซี น และแ ม้โอมิครอนจะแพ ร่กระจายเร็ว

แต่ความรุนแ รงของอาการน้อยกว่าเดลต้ า

นายกรั ฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามประเมินสถานการณ์ทั้งภายในประเทศ

และศึกษากรณีของต่างประเทศอย่ างใกล้ชิด เพื่อวางแผนเดินหน้าฟื้นประเทศภายใต้การรักษาสมดุลทางเศร ฐกิจ

และส าธารณสุขต่อไป ในส่วนของอุตสาหกร รมท่องเที่ยวไทย ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ซึ่งทุกโครงการ

จะดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่ างเคร่งครัด” นายธนกรฯ กล่ าว