ปรับขึ้นร าค าทองคำวันนี้

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (12 ม.ค.) ปรับร าค าขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 29,250 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 12.39 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,650 บ าท ขายออก 28,750 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,136.96 บ าท ขายออกที่ร าค า 29,250 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,820.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 ม.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

*ทองแท่ง*

• รับซื้อ บ า ทละ 28,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,750 บ าท

*ทองรูปพรรณ*

• รับซื้อ บ าทละ 28,136.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,250 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 28,091.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,200 บ าท