ปล่อยสิ นเชื่ อเพื่อบุคคนทั่วไป

สำหรับ สิ นเชื่ อไทยเครดิต ที่ให้บุคคนทั่วไปกู้ ยืมได้ไม่ตั้งเเต่ 50,000 บ าท

เเละ สามารถผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บ าท ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ธนาค ารไทยเครดิต เปิ ดให้ประชาช นผู้ที่มีรายได้ประจำ เพื่อเพิ่มความเสริมสภาพคล่อง

เป็นการใช้จ่ายมากขึ้นโดยสามารถยืมได้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ของท่านดอกเบี้ยต่ำสามารถกู้

ยืมได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์มาค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกันเป็นวงเงิ นพร้อมใช้

สำหรับทุกความต้องการของท่านโดยท่านสามารถสมั ครขอสิ นเชื่ อได้ที่ธนาค ารไทยเครดิตได้ทุกสาขา

ร ายละเอียดของสิ นเชื่ อมีดังนี้

-ให้วงเงิ นสูงสุด 2 ล้ านบ าทหรือไม่เกิน 5 เท่า สามารถผ่อนคืนชำระเพียงเดือนละ 500 บ าท

หรือจะสามารถจ่ายคืนใน 3 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต

หรือบัตรกดเ งินสดก็สามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวได้

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำเรื่องมีร ายละเอียดดังนี้

-เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีถึง 65 ปีบริบูรณ์

-พนักงานบริษัทหรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจก็ได้ต้องมีร ายได้ไม่น้อยกว่า 30000 บ าทต่อเดือน

เเละมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

เอกส ารในการประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประชาช น ที่ยังไม่หมดอายุ

-สลิปเ งินเดือนล่ าสุด แค่ 1 เดือน

-หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำเเหน่งเงิ นเดือนอายุการทำงานอย่ างชัดเจนสำเนาบัญชีเ งินฝากย้อนหลัง 4 เดือน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 6 9 7 5 3 0 0

ขอบคุณข้อมูล aplscs