ออมสิ นใจดีให้ยืม 50,000 แก้ห นี้นอกระบบ

มีบริการสิ นเ ชื่อที่น่าสนใจมาแนะนำกันอีกแล้ว สำหรับ สินเชื่ อจากธนาค ารออมสิน

ที่มีชื่ อว่า “โครงก ารธนาค ารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ”

มีวงเงิ นกู้ยื มสูงสุดร ายละ 50,000 บ าท เพื่อนำไปแ ก้ไ ขปั ญห าห นี้ นอกระบบ ไ ม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่ อ “โครงก ารธนาค ารประชาชนเพื่อแ ก้ไขห นี้นอกระบบ” เป็นบริก ารสิ นเชื่ อ

ที่เปิ ดโอก าศให้กับผู้ที่เดื อดร้ อนจากกู้นอกระบบ โดยทางธนาค ารจะให้กู้ต ามมูล

ห นี้น อกระบบจริง และต ามความสามารถในการชำระห นี้ โดยไม่เกิ นร ายละ 50,000 บ าท

โครงก ารธนาค ารประชาชนเพื่อแ ก้ไ ขห นี้นอกระบบ ให้ระยะเวลาในการนำเงิ นที่

กู้ไปมาชำระคื นในระยะเวลานานถึง 5 ปี โดยมี อัตร าดอกเบี้ ยต้ำคงที่

ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมีระยะเวลา กู้ยื มเ งิน ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

ซึ่งต้องนำไปใช้จ่ ายห นี้นอกระบบเท่านั้น จะไม่สามารถนำ เงิ นกู้ยื มนี้ไปจ่ายเงิ นกู้ในระบบได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเงิ นกู้ยืม เหล่านี้ไปใช้จ่าย แ ก้ไ ขปั ญ ห าห นี้น อกระบบที่เกิด

จากการประกอบอาชี พ หรือการอุปโ ภคบริโภค ถือว่าเป็น สิ นเ ชื่ อ ที่ตอบโจทย์มาก

กับ ผู้ที่กำลังมีปั ญห า กู้เงิ นนอกระบบแต่ส่งไม่ไหว เพร าะดอกแ พง หรือ เห ตุอื่นๆ

หากสนใจดูร ายละเอี ยดด้านล่างได้เลย

ร ายละเอียดสิ นเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-สูดสุด ร ายละ 50,000 บ าท

จุดเด่น

-อัตร าดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ไ ม่ต้ องค้ำเพร าะใช้บรรษั ทประกั นสิน เชื่ ออุตสาหกร รมขน าดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงิ นกู้ยืม

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

วิธีสมั ครสิ นเชื่ อ

คุณสมบั ติสมัครสิ นเชื่ อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชี พ มีร ายได้แน่นอน

-ต้องมีสั ญช าติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชี พ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงท ะเบี ยนห นี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถล งท ะเบี ยนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาค าร

เอ กส ารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบี ยนบ้ านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอ กส ารแสดงร ายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเ งินฝาก สลิ ปเ งินเดือน (ถ้ามี)

-เอกส ารร ายรับ/ ร ายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ ายสถ านที่ประกอบอาชี พกรณีใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

นำสำเนาหลั กทรั พย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัท

ประกันสิ นเชื่ อ อุตส าหกร รมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงิ นกู้ยืม)