ขั้นตอนตรวจสอบยอดเ งินสะสม ประกันสังคม

เ ปิดขั้นตอนเ ช็กยอดเ งินสะสม “ประกันสังคม” พร้อมคำนวณเงิ นชร าภาพได้กี่บ าท เช็ กเลย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ผู้ประกันตน ทุกมาตร า ในระบบประกันสังค ม

สามารถเข้าตรวจสอบยอดเงิ นสะสม จากสำนักงานประกันสังค ม ได้ผ่ านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเช็กยอดเ งินสะสม ประกันสังคม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. กดเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” แต่หากผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนสมั ครสมาชิก สามารถกด “ส มัครสมาชิก” ก่อนให้เรียบร้อย

3. เมื่อกดเข้าสู่ระบบ ให้กรอกเลขบัตรประชาช น และรหัสผ่ าน

.

4. ระบบจะแสดงหน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกันตน

จากนั้นกดเลือก “ข้อมูลการส่งเ งินสมทบ”

5. ระบบจะแสดงข้อมูลการส่งเงิ นสมทบ ตั้งแต่งวดที่เริ่มส่งเงิ น โดยจะแสดงงวดเงิ นสมทบ

วันที่ชำระเ งิน เ งินค่ าจ้ างของผู้ประกันตน เปอร์เซ็นต์เงิ นสมทบ จำนวนเงิ นสมทบนำส่ง

.

เช็ กเ งินช่วยเหลือเมื่อชร าภาพ

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการทร าบข้อมูลการคำนวณเงิ นสงเคร าะห์ชร าภาพ

สามารถเลือกเมนู “การคำนวณเ งินสงเคร าะห์ชร าภาพ”

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการคำนวณเงิ นสงเคร าะห์ชราภาพ โดยจะแสดงร ายละเอียด

ปีที่ชะรำ (ร ายปี) จำนวนเงิ นสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงิ นสมทบของนายจ้าง

จำนวนเงิ นสมทบของรั ฐ และยอดเ งินรวม (รายปี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่จ่ายเงิ นสมทบกรณีสงเคร าะห์บุตร และชร าภาพ ไม่ถึง 12 เดือน

จะได้รับเงิ นบำเหน็จชร าภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงิ นสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

ขอบคุณข้อมูล prachachat