ร าค าทองวันนี้ เริ่มกลับมาพุ่งสูงอีกรอบ

ร าค าทองคำวันนี้ (24 พ.ย.) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้ (23 พ.ย.)

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 28,750 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 09:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ า ทละ 28,150 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,250 บาท ตามประกาศครั้งล่า สุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,636.68 บ าท และขายออกที่ ร าค า 28,750 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,793.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 24 พ.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,636.68 บ าท

• ขายออก บ ทละ 28,750 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat