มีเงิ นเข้าเพิ่ม 1,000 รีบตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 หลังจากที่คณะรั ฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเ งินกู้ให้กับ กระทรวงการคลัง

ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้ านบ าท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิ น 8,122 ล้านบ าท

ทังนี้ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงิ นค่ ซื้อสินค้ าเพิ่มเติม

อีกจำนวน 300 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.ถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บ าท

ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บ าท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน

ขณะเดียวกันยังมีโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งบ 1,383.8814 ล้าน บ าท

สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ช่วยเหลือวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ า จำนวน 300 บ าท/คน/เดือน ระยะเวล า 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64)

รวมเป็น 500 บ าทต่อคน ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับการโอนเงิ นเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ คือ

– เพิ่มเงิ นเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บ าท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน

รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

และต้องผ่ านคุณสมบัติการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ เท่านั้น

และ สามารถกดเป็นเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทยได้

– เพิ่มเงิ นเบี้ย จำนวน 200 บ าท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นเงิ น 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนมีบัตรกลุ่มพิเศษ และต้องผ่ านคุณสมบัติการลงทะเ บียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทยได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เงิ นเยียวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสินค้ าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละค รึ่งเฟส 3

ไปใช้สิ ทธิยื่นบัตรและสแกน รั ฐจะโอนเงิ นเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงิ นในแต่ละเดือนดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธันวาค ม 2564 จำนวน 200 บ าท

อนึ่ง ครม. ยังมีมติเพิ่มเ งินให้อีก 300 บ าท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ

เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

อย่ างไรก็ตาม บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รับ 1,000 กดเป็นเงิ นสดได้

ขอบคุณข้อมูล siamstreet