อีกไม่ถึงพัน จะแตะ30,000

ร าค าทองวันนี้ (22 พ.ย.) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 29,250 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,650 บ าท

ขายออก 28,750 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,136.96 บ าท

ส่วน ร า ค าขายออกอยู่ที่ 29,250 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ระดั บ 1,846.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 22 พ.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ า ทละ 28,136.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,250 บ าท

ข้อมูล prachachat