กรมบั ญชีกล าง โอนเงิ นคืนเข้าบั ตรค นจน

บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัต รค นจน เดือนตุลาค ม 2564 เช็ กได้สิ ทธิอะไรบ้ าง หลัง ครม.ขย ายวงเงิ น!

วันที่ 1 ตุลาค ม

– เงิ นสำหรับซื้ อสินค้ าในร้ านค้ าประชารั ฐ คนละ 200 บ าท และ 300 บ าทต่อเดือน ตามเก ณฑ์ร ายได้

ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเห ลือ 300 บ าทต่อเดือน

ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าทต่อเดือน

– เงิ นเพิ่มกำลังซื้ อ เงิ นเยี ยวย าพิเศ ษช่วยเหลื อบัต รสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้ อสินค้ าร่วมโค รงการบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่วมโค รงการคนละค รึ่งเฟส 3

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 15 ตุลาค ม

– เงิ นคืนภ าษี 5%

สำหรับผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบั ตร แล้วใช้เงิ นจากบั ตรรูดซื้ อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้ าเอ กช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภ าษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐ จะคืนภ าษี VAT 5% ให้ผ่ านบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สาม ารถนำบั ตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้ อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่น ๆ

ที่ร่วมโคร งการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบั ตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้ อของจะได้รับเงิ นภ าษี VAT 5% คืนเข้าบั ตรตามยอดการใช้จ่ าย เช่น

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 25 บ าท

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 ตุลาค ม (เดือนแรกขย ายสิ ทธิวงเงิ นค่ าน้ำ และ ค่ าไฟ)

ค่ าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้ านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิท ธิ เท่านั้น)

กรณีค่ าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิค่ าไฟฟ้าฟ รี

ตามมาต รการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิท ธิตามมา ตรการนี้

ในวงเงิ น 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้มีบัต รฯ เป็นผู้รับภ าระค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่ าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่ าน้ำประปาวงเงิ น 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บ าท

แต่ไม่เกิน 315 บ าท ผู้มีบั ตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเ งิน 100 บ าท

และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บ าท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บ าท

จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงิ นค่าน้ำประปาจำนวน 100 บ าท โดยที่ผู้มีบั ตรฯ จะเป็นผู้รับภ าระในการชำระค่ าน้ำประปาทั้งหมด

วันที่ 22 ตุลาค ม ขย ายเบี้ ยความพิก ารถึง ก.ย.65

– ผู้พิก ารที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ น 200 บ าท ถึงเดือนกันย ายน 2565 การรับเบี้ ยความพิก าร

จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ200บ าท)

สำหรับคนพิก ารที่มีบั ตรประจำตัวคนพิก าร และต้องผ่ านคุณสมบั ติการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นหนึ่งในมาต รการช่วยเหลื อจากภาครั ฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลื อผู้มีร ายได้น้อยทั่วประเทศ

ในแต่ละเดือนจะโอนเงิ นเข้าบั ตรค นจนเพื่อเป็นการแบ่งเบ าภ าระค่ าใช้จ่ าย

ทั้งวงเงิ นสำหรับซื้ อสิ นค้ าอุปโภคบริโภค ค่ าเดินทาง ค่ าก๊าซหุงต้ม รวมถึงมาต รการอื่นๆ

ทั้งส่วนลดค่ าน้ำประปา ค่ าไฟฟ้า และการช่วยเห ลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิก ารที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมบั ญชีกล าง