ร าค าทองวันนี้กับมาพุ่ งแ ร งอีกครั้ง

ร าค าทองคำประจำวันที่ 14 ต.ค.2564 ปรั บร าค าขึ้น 250 บ าท เปรี ยบเทีย บกับร าค าสุดท้ าย

ของวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่ านมา โดยร าค าข ายออกทองรูปพร รณ อยู่ที่ 28,650 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก สมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็ บไซ ต์ เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็ นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท

ข ายออก 28,150 บ าท ตามประก าศครั้งล่ าสุด ด้ านร าค าทองรูปพ รรณ

รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท ร าค าข ายออกบ าทละ 28,650 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,789.00 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 14 ต.ค.2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้ อ บ าทละ 28,050 บ าท

•ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพร รณ

•รับซื้ อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

•ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท