บั ตรค นจ น ม.ค.65 ใครมีสิ ทธิบ้ าง

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท อธิบดีกรมบั ญชีกล าง เปิ ดเผยว่า หลังจากเข้ามารับตำแห น่งได้มอบ

นโยบ ายกรมบั ญชีกล างให้ความสำคัญกับการใช้จ่ ายเงิ นของประเทศให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะต้องทำต่อไป เนื่ องจากหากสาม ารถขับเคลื่อ นเม็ดเงิ นให้ลงสู่

ระบบเศรษ ฐกิจได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นการช่วยพยุงเศร ษฐกิจ และสร้ างแ รงส่งให้กับเศร ษฐกิจไปยังปีหน้าด้วย

น.ส.กุลย า กล่ าวว่า นอกจากนี้ มอบนโยบ ายให้กรมบั ญชีกล างเป็นหน่ วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่ อน

มาต รการต่างๆ ของรั ฐ คาดว่ารั ฐบ าลจะมีนโยบ ายออกมาในช่วงไตรมาส 4

และต้นไตรมาส 1 ของปี 2565 เพื่อทำให้ เศร ษฐกิจสามา รถฟื้นฟูและเดินหน้าต่อไปได้

อาทิ การเตรี ยมลงทะเบีย นบัต รสวัสดิการในปีหน้า ก็อยากให้กรมบั ญชีกล าง

โดยถือเป็นแกนนำสำคัญในการลงทะเบีย นแต่ละจังห วัด แม้สถ าบันการเงิ นของรั ฐจะมีการรองรับด้วย

แต่ในส่วนของคลั งจังหวั ดก็มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งต้องการให้กรมบั ญชีกล างทำงานสำคัญร่วมกับฝ่ายนโยบ าย

ตอนนี้ฝ่ายนโยบ ายได้เต รียมความพร้อมในการเปิ ดลงทะเบี ยนบั ตรสวัสดิการแล้ว และกรมบั ญชีกล าง

จะต้องให้สัญญาณว่ามีความพร้อมขับเคลื่ อนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งที่ผ่ านมาเมื่อผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการต้องการคืนบั ตร

ก็ต้องเอามาคืนให้กับกรมบั ญชีกล าง ส่วนเปิ ดลงทะเบี ยนรอบให ม่นั้น ตอนนี้ฝ่ายนโยบ ายกำลังดูอยู่ว่าจะทำบัต รในลักษณะใด

ถ้ายังเป็นบัต รรูปแบบเหมือนเดิม การคืนบั ตร หรืออื่นๆ ก็ยังผ่ านที่กรม แต่จะต้องรอดูรูปแบบการใช้จ่ าย

และรูปแบบของบั ตรในการเปิ ดลงทะเบีย นรอบให ม่ด้วย น.ส.กุลย า กล่ าว

น.ส.กุลย า กล่ าวว่า จะเร่งรัดในเรื่ องเบิกจ่ ายด้วย ซึ่งรวมถึงตัวเล ขการใช้จ่ ายด้วย

โดยเป้าการใช้จ่ ายงบประมาณ สำนักงานเศร ษฐกิจการคลั ง (สศค.) จะเป็นผู้กำหนดให้กรม

เข้าใจว่าเมื่อเป็นเป้าการใช้จ่ ายงบประมาณ ก็จะตั้งไว้สูง 100% ฉะนั้น กรมบั ญชีกล างก็จะต้องทำให้ได้มากที่สุด

ทั้งเรื่อ งการเบิกจ่ ายได้ และก่อห นี้ผูกพันได้ ในปีงบประมาณ 2564 สศค. ก็กำหนดมา 100%

กรมบั ญชีกล างก็ทำได้ระดั บใกล้เคียง คือ 98% ซึ่งเข้าใจว่าการตั้งเป้าการใช้จ่ ายงบประมาณ 100%

เพราะรั ฐบ าลต้องการใช้เงิ นให้หมด โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2565 นี้ เม็ดเงิ นอยู่ที่ 3.1 ล้ านล้ านบ าท

ซึ่งลดลงมาเยอะ ก็ต้องมีการใช้จ่ ายให้หมด และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด น.ส.กุลย า กล่ าว

น.ส.กุลย า กล่ าวว่า ทั้งนี้ อย ากเห็นการปรั บปรุงกฎระเบี ยบให้ทันสมัย สาม ารถมีความยืดหยุ่นให้การเบิกจ่ าย

เป็นไปอย่ างคล่องตัว เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งก็จะเข้าไปดูกฎระเบี ยบ

ของกรมบั ญชีกล าง หากส่วนใดล้าสมัยแล้วก็จะไม่นำมาใช้ ส่วนที่ยังต้องใช้ดู ก็จะมาดูว่าจะปรั บปรุง

ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและระบบการทำงานที่เปลี่ ยนแป ลงไป ก็จะดูว่าจะทำอย่ างไรได้บ้างที่ทำให้การเบิกจ่ ายคล่องตัว

และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษ ฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของประเทศ และงานต่างๆ

ที่ค้ างอยู่ในส่วนของกรมบั ญชีกล าง จะเขามาเร่งรัดในทุกส่วน เช่น การจัดซื้ อจัดจ้ างที่ค้ างอยู่

ก็จะเข้ามาเร่งดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหม าย