กร มข นส่ง เปลี่ ยนข้อกำห นด ทำใบขั บขี่ ต่ออ ายุ

นายจิรุ ตม์ วิศ าลจิ ตร อธิ บดีก รมการข นส่งทางบ ก เปิ ดเผยว่า ก ฎกระทร วง

การขอและการออกใบอนุญ าตขั บรถและการต่ออ ายุใบอนุญ าตขั บรถ พ.ศ. 2563

ที่จะมีผลใช้บังคั บในวันที่ 19 กุมภ าพันธ์นี้ กำหนดให้การขอรับและต่ออ ายุใบอนุญ าตขั บรถทุกชนิด

ทุกประเ ภท จะต้องมีเอกส ารใบรับรองแ พทย์ประกอบด้วย

โดยผู้ที่ไม่เคยมีใบขั บขี่มาก่อนจะขอทำใบใ หม่ ต้องมีใบรับร องแ พทย์ ที่เป็นไปตามแบบมาต รฐา น

ของแ พทยสภ า มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอทำบั ตรใ หม่รับรองสุ ขภ าพตนเอง และส่วนที่แ พทย์

ตร วจรับรอง ว่าผู้นั้นไม่มีโ รคประจำตั วหรือสภ าวะของโ รคเห็นว่าอาจเป็นอั นตร ายขณะขั บรถตามที่แพ ทยสภ ากำหนด

ส่วนการขอต่ออ ายุใบอนุญ าตขับขี่ เดิมจะไม่มีการกำห นดให้ใช้ใบรับรองแ พทย์

แต่ข้อกำห นดใ หม่จะต้องขอใบรับรองแ พทย์ เนื่ องจากผู้ขั บขี่ อาจมีการเปลี่ ยนแป ลง

ไปตามวั ยที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีโร คประจำตั ว หรืออาจมีเห ตุให้สม รรถภ าพของร่ างก าย

บกพร่ องจนไม่สาม ารถขั บรถได้ จึงจำเป็นต้องกำห นดให้ผู้ขั บรถเข้ารับการตร วจรับรองจาก

แ พทย์ก่อนเบื้ องต้น และจะมีการท ดสอบสม รรถภ าพทางร่ างกายที่จำเป็นต่อการขั บรถเพิ่มเติมด้วย

คือ การท ดสอบการม องเ ห็นสี การท ดสอบส ายต าทางลึก การท ดสอบส ายต าทางกว้ าง และการท ดส อบปฏิกิริย า

ส่วนในอน าคตจะมีการกำห นดสภ าวะโ รคที่ต้องห้ ามในการขอรับใบอนุญ าตขั บรถเพิ่มเติม

หรือไม่นั้น ก รมการข นส่งทางบ กจะประส านคว ามร่วมมือกับแพ ทยสภ าต่อไป

ข้อมูลsiamnews