ร าค าทองร่ วงลงต่อเนื่ อง

ร าค าทองประจำวันนี้ (12 ต.ค.) ปรั บร าค าลง 250 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิ ดวานนี้ (11 ต.ค.)

โดยร าค าข ายออกทองรูปพ รรณ อยู่ที่ 28,400 บ าท ตามข้อมูลจากเว็ บไซ ต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,800 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 27,900 บ าท ตามประก าศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพร รณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,303.16 บ าท ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 28,400 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,758.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 ต.ค. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้ อ บ าทละ 27,800 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้ อ บ าทละ 27,303.16 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,400 บ าท