ศบค. แ จ้งเตื อนประชาช น 10จังห วัด

อัพเดทต่อเนื่ อง เกาะติ ดสถ านก ารณ์ cvวันนี้ 11 ต.ค. 64 เกาะติ ดความคืบหน้า

จากศูนย์บริหารสถ านก ารณ์ cv(ศบค.) ตร วจสอบ อัพเด ท 10 จังห วัดอันดั บพบผู้ติ ดcvสูงสุด

จํานวน ผู้ติ ดcvในประเทศร ายให ม่ วันที่ 11 ตุลาค ม 2564 ตร วจสอบ 10 จังหวั ดอันดั บแรก

1 กรุงเทพมห านคร 1160 ราย

2 ยะล า 719 ร าย

3 ปัตต านี 547 ร าย

4 สมุทรปร าการ 532 ร าย

5 สงขล า 505 ร าย

6 ชลบุรี 473 ร าย

7 นครศรีธร รมร าช 473 ร าย

8 นร าธิว าส 414 ร าย

9 ระยอง 378 ร าย

10 จันทบุรี 279 ร าย