รับเงิ นบุต รสองเด้ ง รวม 1,400 บ าทต่อเดือน

ยินดีกับแม่ๆด้วยนะครับ รับเงิ นบุต รสองเด้ ง มีสิท ธิรับเงิ นสองเ ด้ง 800 + 600 รวม 1,400 บ าทต่อเดือน

เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ดและเงิ นสงเคร าะห์เด็ ก สำหรับเงิ นช่วยเห ลือเด็ กแรกเ กิดจะได้รับเดือนละ 800 บ าท

จนกว่าลูกจะมีอายุครบ 6 ปี เพจเร าชน ะ แจ้ งเงื่ อนไขการรับเงิ นทั้ง 2 โค รงการ เ งินอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด

และเงิ นสงเคร าะห์เด็ ก กรมบั ญชีกล างเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิ ตของประชาช นอย่ างทั่วถึง

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแ รงงาน ได้เผยแพร่ภาพร าชกิจจานุเบกษา เผยแพ ร่กฎกระทร วง

เพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร 800 บ าท มีผลบังคั บแล้ว ณ ตอนนี้

สำหรับเงิ นสงเคร าะห์บุต ร 800 บ าท ผู้ที่มีสิท ธิ์ได้คือ ผู้ประกันตนมาตร า 33, 39 ที่มีการจ่ ายเงิ นสมท บ

มาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตร า 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ ายเงิ นสมท บเดือนละ 300 บ าท

จะได้เงิ นสงเคร าะห์บุ ตร 200 บ าท โดยทั้งนี้จะได้รับเงิ นจนกว่าบุ ตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

และสามารถเบิกเงิ นสงเคร าะห์บุต รสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามา รถติดต่อรับเ งินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุ ตรเกิ ดมา

สำหรับเงิ นอุดหนุนเด็ ก 600 บ าท

ส่วนเงิ นอุดหนุนเด็ ก 600 บ าท ให้กับประชาช นทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวร ายได้น้อย เมื่อเด็ กเกิ ดมา

ก็สาม ารถไปลงทะเบี ยนได้เลย ณ เทศบาล อบต. เมืองพัทย า สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ

โดยบุ ตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้ จะอยู่กับปู่ย่าตาย ายก็ได้ ก็สาม ารถรับเงิ นอุดหนุนเด็ กได้

แต่จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุ ตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่น

พ่อแม่อยู่เชี ยงให ม่แต่บุ ตรอยู่กับย่ าที่ลำปาง ต้องไปลงทะเบี ยนในพื้นที่จังห วัดลำปาง

(จะต้องลงทะเบี ยนในพื้นที่ที่บุ ตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบี ยนบ้ าน) เมื่อลงทะเบี ยนเสร็จ

หน่ วยงานที่รับเรื่อ ง (เทศบาล อบต. เมืองพัทย า สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังค มจังห วัด

จากนั้นก็จะตร วจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบี ยนนั้นได้เข้าเก ณฑ์จริงๆ หรือไม่ โดยใช้เวลา 3-6 เดือน

ในการตร วจสอบ หากได้รับการอนุมั ติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบีย น

-เด็ กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็ กมีสัญชาติไทย

-เด็ กไม่อยู่ในสถ านสงเคร าะห์ของหน่ วยงานของรั ฐหรือเอกช น

-เด็ กอยู่ในครอบครัวที่มีร ายได้เฉลี่ ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี หากได้รับเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร 800 บ าท

สาม ารถรับเงิ นอุดหนุนอีก 600 บ าท ได้หรือไม่ได้หากเข้าหลักเก ณฑ์ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 สายด่วนโค รงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแร กเกิ ด

ขั้นตอนการขอรับสิ ทธิเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

1. กรอกข้อมูลขอใช้สิ ทธิบุ ตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ด าวน์โหลดได้ที่ คลิก

2. บั ตรประชาช นตัวจริงและสำเนาบั ตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สมุดบั ญชีธนาค ารที่ใช้รับเงิ นพร้อมสำเนา (กรณีต้องการเปลี่ ยนธนาค าร)

4. ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังค มกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังค มจังห วัด

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่ วนประกันสังค ม โทร.1506