กสิกร กู้ผ่ านแอป K Plus สมั ครง่ายๆ

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง เว็บไซต์ สา รพันอัพเดต มีข่าวสา รเกี่ยวกับ สิ นเ ชื่อดีๆ

มาแนะนำ สิ นเชื่ ออนุมัติไว ได้เงิ นก้อนไปใช้ทันที แค่ สมั ครสิ นเชื่ อผ่ านแอป K PLUS ส มัครง่าย

เอกส ารน้อย รับเงิ นก้อนพร้อมใช้ โดยสามารถส มัครได้ทันทีผ่ านแอป K-Plus

โดยจุดเด่นของสิ นเชื่ อนี้คือ ใช้เอกส ารเพียงแค่ บัตรประชาช นเพียงหนึ่งใบ

และเสนออัตร าดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่ อเ งินด่วน กสิกร รับอัตร าดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15%

ตลอดอายุสัญญา ซึ่งสามารถผ่อนส่งการยืมเ งินด่วนกสิกร ต่ำสุดเพียงเดือนละ 330 บ าทเท่านั้น

ส มัครง่าย ๆ เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

– สัญชาติไทย

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องมีร ายได้ 7500 บ าทขึ้นไป/ 20,000 บ าทสำหรับเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ

– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่ านการทดลองงานแล้ว)

หรืออายุกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปีสำหรับเจ้าของกิจการและไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กรณีลู กค้ าที่ต้องการขอสิ นเชื่ อเงิ นด่วน กสิกร Xpress Loan ผ่ านแอป K-Plus

ธนาค ารขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลู กค้ าที่มีบัญชีกับธนาค ารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาค ารกำหนด และจะได้รับการเรียนเชิญ

ผ่ าน K-Plus โดยลู กค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ

มีวิธีการสมั ครดังนี้

– ลู กค้ าสามารถเลือกวงเ งินและระยะเวล าผ่อนชำระที่ต้องการได้ และต้องระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา

– ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

– ให้ความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครดิตผ่ านระบบอินเทอร์เน็ต และกดยืนยันด้วยการกด รหัส PIN ผ่ าน แอป K-Plus

– ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้ านเครดิต

ขั้นตอนส มัครสิ นเชื่ อเงิ นด่วน Xpress Loan ผ่ านแอป K PLUS

ทั้งนี้ลู กค้ าที่ได้รับการเรียนเชิญ จะสามารถทำร ายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะถ้าหาก กด “ยกเ ลิก”

จะเสี ยสิ ทธิในเดือนนั้นทันที และเมื่อกดสมั ครเสร็จสิ้ น ลู กค้ าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติผ่ าน K-Plus

หากลู กค้ าได้รับการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงิ นกู้ผ่ านอีเมล

โดยลู กค้ าจะต้องเข้ามากดดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ

หลังจากนั้นธนาค ารจะดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง

และจะแจ้งผลอนุมัติผ่ านแอป K-Plus คุณก็สามารถยืมเ งินด่วน กสิกรแล้วนำเงิ นไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ