ออมสิ นให้กู้ ผ่อนล้ านละ 5,500 บ าทต่อเดือน

ธนาค ารออมสิ นออกสิ นเชื่ อให้กู้เสริมสภ าพคล่องไม่ต้องจ่ ายต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือน

ผ่อนสูงสุด 25 ปี เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้ านละ 5,500 บ าทต่อเดือน

ธนาค ารออมสิน ได้ออกสิ นเชื่ อไทรทองอเนกประสงค์ ปล่อยกู้เพื่อเสริมสภ าพคล่ องช่วงCV

โดยผ่อนปรนให้ใช้หลักทรั พย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงิ นกู้ได้ โดยใช้บ้ าน ที่ดิน สวนไร่นา

หรือคอนโดที่ปลอดภ าระจำนองเป็นหลักทรั พย์ค้ำประกัน วงเงิ นกู้สูงสุด 10 ล้ านบ าท ผ่อนสูงสุด 25 ปี

ไม่ต้องจ่ ายเงิ นต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้ านละ 5,500 บ าทต่อเดือน

หลังจากนั้นคิดอัตร าดอกเบี้ ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาค ารออมสิ นเท่ากับ 6.245%)

หรือคิดเป็นอัตร าดอกเบี้ ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปี ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมั ติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 ธันวาค ม 2564 จึงได้รับเงื่ อนไขพิเศ ษดังกล่ าว โดยยื่นกู้ที่ธนาค ารออมสิ น

ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลโทร.1115